Skip to main content

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Przysługuje ono osobom prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzyma osoba prowadząca działalność, jeśli:

 • Rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (i nie zawiesiła działalności) i przychód, który uzyskała w miesiącu przed miesiącem, w którym składa wniosek o świadczenie postojowe:
  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego (nie więcej 15.640 zł.) wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiła ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskała w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzyma osoba prowadząca działalność, jeśli:

 • Rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniona z opłacania podatku VAT.
 • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Co zyska mikroprzedsiębiorca?

 • Otrzyma środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności.
 • Będzie to jednorazowa wypłata na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek?

 • Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D).
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek można przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Informacja zwrotna z ZUS

 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z osobą składającą wniosek e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzy wniosek, mikroprzedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe na konto.
 • Decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego ZUS prześle na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty. 

Odwołania od decyzji

 • Jeśli osoba składająca wniosek nie zgadza się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, może odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego) za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Wniosek RSP-D