Skip to main content

Przepisy wdrożone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa pozwalają na wysłanie do urzędu skarbowego czynnego żalu w formie elektronicznej.

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych, które są spowodowane np. zbyt późnym wysłaniem deklaracji podatkowej albo błędów popełnionych przy zapłacie podatku. Jeśli zawiadomienie o takim przewinieniu złożyliśmy niezwłocznie i naprawimy swój błąd, urząd skarbowy nie wymierzał kary. Czynny żal składa się tradycyjnie w formie pisemnej albo ustnie do protokołu.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli podatnik naruszył przepisy podatkowe, obecnie może wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego (Rekomenduje się korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym).

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).