Skip to main content

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy należy się spodziewać, że w ciągu 7 dni od złożenia wniosku urząd powinien wydać decyzję przyznająca płatność lub wydać decyzję odmawiającą uzyskanie płatności. Środki przedsiębiorca otrzymuje na podstawie umowy i jest zobowiązany do:

  • wykorzystania środków na warunkach określonych w umowie,
  • nie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika wynagrodzenia z dofinansowaniem z FGŚP,
  • nie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownikom objętym dofinansowaniem ze środków FGŚP, przez okres kolejnych miesięcy odpowiadający długością liczbie miesięcy dofinansowania z FGŚP,
  • udokumentowania wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie do 30 dnia po otrzymaniu ostatniej transzy świadczenia,
  • udokumentowanie zatrudniania pracowników, na których otrzymał świadczenie w stosownych okresach,
  • zwrotu niewykorzystanych środków w ww. terminie.

Jakie są konsekwencje naruszenia warunków zawartej umowy o wypłatę świadczeń przez przedsiębiorcę?

Przedsiębiorca, który zawarł z dyrektorem WUP umowę o wypłatę świadczeń i:

  • wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, środków w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  • odmówił poddania się kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, całości środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.