Skip to main content

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, w ramach przepisów wprowadzonych w tzw. Tarczy antykryzysowej przesunięto terminy niektórych obowiązków w zakresie VAT, podatku dochodowego i rachunkowości.

Podatek VAT

Rodzaj obowiązkuDotychczasowy terminNowy termin
Nowa matryca stawek VAT1 kwietnia 2020 r.1 lipca 2020 r.
Nowy JPK_VAT (obejmujący deklarację i ewidencję)
Nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur do paragonów
Zmiany w zakresie zawiadamiania o skorzystaniu z ulgi na złe długi
Zmiany w zakresie uproszczonej formy rozliczania VAT z tytułu importu towarów
Nowe zasady korygowania ewidencji VAT
1 kwietnia 2020 r. (obowiązkowo duzi podatnicy, inni dobrowolnie)

1 lipca 2020 r. (wszyscy podatnicy)
1 lipca 2020 r.
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z koronawirusem3 dni od dnia zlecenia przelewu14 dni od dnia zlecenia przelewu
Możliwość przekazania klientowi paragonu w formie elektronicznejbrak31 marca 2020 r.

Podatek CIT

Rodzaj obowiązkuDotychczasowy terminNowy termin
Złożenie CIT-8 za 2019 r. i zapłata podatku wykazanego w tym zeznaniu (w przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)31 marca 2020 r.31 lipca 2020 r. (dotyczy podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP oraz podatników prowadzących działalność pożytku publicznego, którzy uzyskali przychody z działalności pożytku publicznego stanowiące co najmniej 80% łącznych przychodów)

31 maja 2020 r. (dotyczy pozostałych podatników)
Złożenie informacji IFT-2R za 2019 r. (przez podmioty (płatników), których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) 31 marca 2020 r.31 maja 2020 r.

Podatek PIT

Rodzaj obowiązku Dotychczasowy terminNowy termin
Złożenie zeznań podatkowych PIT bez sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie30 kwietnia 2020 r. 31 maja 2020 r.
Wpłata przez płatników zaliczek na podatek dochodowy pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników*

Wpłata przez płatników zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych*
20 kwietnia 2020 r. (w przypadku odpowiednio zaliczek lub zryczałtowanego podatku pobranych w marcu br.)

20 maja 2020 r. (w przypadku odpowiednio zaliczek i zryczałtowanego podatku pobranych w kwietniu br.)
1 czerwca 2020 r.

* dotyczy sytuacji, gdy płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa

Podatek CIT/PIT

Rodzaj obowiązkuDotychczasowy terminNowy termin
Przekazanie informacji o cenach transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowegodo 30 września 2020 r.
Złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z koronawirusem3 dni od dnia zlecenia przelewu 14 dni od dnia zlecenia przelewu14 dni od dnia zlecenia przelewu
Zapłata podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r.20 kwietnia 2020 r. (podatek za marzec 2020 r.)
20 maja 2020 r. (podatek za kwiecień 2020 r.)
20 czerwca 2020 r. (podatek za maj 2020 r.)
20 kwietnia 2020

Sprawozdawczość

Czynność sprawozdawczaDotychczasowy terminNowy termin
1. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
2. Sporządzenie sprawozdania z działalności
3. Sporządzenie sprawozdania z płatności
31 marca 2020 r.30 czerwca 2020 r. – przesunięcie o 3 miesiące
4. Przekazanie sprawozdania do Szefa KAS przez podatników PIT30 kwietnia 2020 r.31 lipca 2020 r. – przesunięcie o 3 miesiące
5. Sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych wraz zamieszczeniem ich na stronie internetowej
6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
30 czerwca 2020 r.30 września 2020 r. – przesunięcie o 3 miesiące
7. Złożenie sprawozdania do Szefa KAS przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS10 dni po zatwierdzeniu, ostatecznie do 10 lipca 2020 r.10 dni po zatwierdzeniu, ostatecznie do 10 października 2020 r.*
8. Złożenie sprawozdań do KRS
9. Złożenie sprawozdań do MSiG
15 dni po zatwierdzeniu, ostatecznie do 15 lipca 2020 r.15 dni po zatwierdzeniu, ostatecznie do 15 października 2020 r.*

* przesunięcie tych terminów jest konsekwencją nowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego