Skip to main content

W związku z podjętą decyzją o kolejnym przedłużeniu okresu, w którym zamknięte będą placówki oświatowe, Rada Ministrów, korzystając z upoważnienia nadanego tarczą antykryzysową, wydłużyła również  okres, w którym rodzice i opiekunowie:

  • dzieci w wieku do lat 8,
  • dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • dorosłych osób niepełnosprawnych,

będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Za sprawą rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 656) dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a specustawy w sprawie COVID-19, przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 kwietnia br., z mocą od dnia 9 kwietnia br.

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina, zmiana wskazanego terminu nie będzie wiązać się z jakimikolwiek dodatkowymi formalnościami. Wystarczy np., tak jak dotychczas, złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS, w którym np. rodzic określi okres, w którym chciałby pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze względu na opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której dziecko uczęszcza.