Skip to main content

W Dzienniku Ustaw z 25 czerwca 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106). W zakresie VAT, wprowadzone zmiany (wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.) obejmują m.in.:

1) Ujednolicenie (uproszczenie) zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych,

Dotychczasowe przepisy dotyczące ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw towarów dokonywanych w ramach transakcji łańcuchowych nie były jednoznaczne, przez co pozwalały na swobodną ich interpretację. Opisana wyżej sytuacja prowadziła do niepewności prawa, zwiększonych kosztów przestrzegania prawa, szczególnie w kontekście dostaw transgranicznych. Nowelizowane przepisy nie pozostawiają w tym zakresie wątpliwości interpretacyjnych. W przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego za transakcje ruchomą (objętą rozliczeniami WDT / WNT) należy bowiem będzie uznawać wyłącznie dostawę dokonaną :

  • na rzecz podmiotu pośredniczącego, lub
  • przez podmiot pośredniczący – w przypadku gdy podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane.

Przez podmiot pośredniczący rozumie się innego niż pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.

2) Obowiązków dokumentacyjnych dotyczących stosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych

Nowelizowane przepisy wprowadzają dodatkowe obowiązki, których spełnienie uprawniać będzie dostawcę towarów przemieszczanych z terytorium Polski na terytorium innego państwa UE (WDT) do zastosowania stawki 0%. Są to:

  • nabywca jest zobowiązany do przekazania dostawcy numeru identyfikacyjnego VAT UE;
  • obowiązek terminowego złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej.