Skip to main content

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w odpowiedzi na pytania kierowane do Spółki przez Akcjonariuszy, pragnie poinformować, że zgodnie z dotychczasową polityką finansową Zarząd będzie rekomendował Akcjonariuszom przeznaczenie nie mniej niż 50% zysku Spółki za 2014 r. na wypłatę dla Akcjonariuszy oraz nie więcej niż 50% z przeznaczeniem na skup akcji własnych. Równocześnie Krzysztof Truchel, działając w imieniu Berlandise Investments Limited, Akcjonariusza Spółki, oświadcza, że Berlandise Investments Limited zamierza głosować za przyjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczającej na wypłatę nie mniej niż 50% zysku Spółki za 2014 r. na wypłatę dla Akcjonariuszy oraz nie więcej niż 50% z przeznaczeniem na skup akcji własnych.
Zarząd Spółki, odpowiadając na pytania Akcjonariuszy, przypomina również, że akcje własne zaewidencjonowane w bilansie Spółki nie są uprawnione do udziału w podziale zysku.
Odnośnie samej realizacji prognoz za 2014 r., które zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 4/2014 z dnia 14.02.2014, Zarząd informuje, że prognozy zostały zrealizowane przez Spółkę.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”