Skip to main content

Podatki część ogólna

1. Brak opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu zapłaty podatku lub rozłożenia płatności na raty

Zgodnie z nowelizacją w przypadku uzyskania przez podatników lub płatników decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej, podatnik nie ponosi kosztów opłaty prolongacyjnej, jeżeli:

 • wniosek o przyznanie ulgi został złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu i
 • podatek stanowi dochód budżetu państwa (nie dotyczy PCC, podatków lokalnych, podatku do spadków i darowizn).

2. Dłuższy termin na wydanie interpretacji indywidualnych

Nowelizacja wydłuża o 3 miesiące maksymalny termin na wydanie interpretacji indywidualnej. Oznacza to, że łączny termin na wydanie interpretacji to 6 miesięcy, o ile wnioskodawca nie zostanie poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji – czas na ich przekazanie dodatkowo wydłuża termin na wydanie interpretacji. Będzie to miało zastosowanie do wniosków złożonych:

 • do 31 marca – jeżeli do tego dnia wniosek nie został rozpatrzony
 • od 31 marca do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Minister Finansów może wydać rozporządzenie przedłużające już wydłużony termin, jednak na nie dłużej niż kolejne 3 miesiące.

3. Zawieszenie terminów procesowych

Zgodnie z nowelizacją w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie biegną (nie rozpoczynają biegu lub ich bieg zostaje zawieszony) terminy procesowe m.in. w:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych,
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,
 • kontrolach celno-skarbowych.

Należy pamiętać, że w sprawach:

 • karnych skarbowych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,
 • kontrolach celno-skarbowych,

strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego. Oznacza to, że strony i uczestnicy postępowań mogą być zobowiązani przez organ prowadzący do dokonania określonych czynności.

Wszystkie czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego /stanu epidemii są skuteczne (czyli np. jeżeli ktoś zdecyduje się wnieść skargę pomimo zawieszenia terminu do jej wniesienia, to będzie ona skuteczna).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii prawo do działania organów administracji podatkowej zostało ograniczone wyłącznie do decyzji uwzględniających w całości żądanie podatnika np. stwierdzających nadpłatę.

4. Zawieszenie terminów materialnoprawnych

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii ulega zawieszeniu lub nie rozpoczyna się bieg terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych terminów przedawnienia przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Ponadto w okresie tym nie biegnie także przedawnienie karalności przestępstw i wykroczeń karnych skarbowych.

5. Elektroniczny czynny żal

Nowelizacja wprowadziła możliwość składania czynnego żalu elektronicznie; czynny żal wnoszony w ten sposób opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przesyła do właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy.

6. Upoważnienie do rozporządzeń

Nowelizacja wprowadziła także możliwość wydania rozporządzeń przez:

 • Ministra Finansów – w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 • Radę Ministrów – w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych dotyczących należności pieniężnych, w tym podatków i ZUS – jeżeli takie rozporządzenie zostanie wydane, przedsiębiorcy, którym zajęto rachunek bankowy, będą mogli dokonywać wypłat z takiego rachunku.

CIT

1. Wprowadzono możliwość rozliczenia straty z 2020 r. wstecz, tzn. z dochodem za rok 2019. Można w ten sposób rozliczyć nie więcej niż kwotę 5 mln. zł. Dotyczy to podatników, którzy ponieśli stratę z powodu COVID19 i uzyskali w tym roku przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku poprzednim.

2. Wprowadzono prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 (wskazanym w przepisach instytucjom), przy czym, w przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

3. Odroczono do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec–maj 2020 r., jeśli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

 • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

4. Zniesiono obowiązek zwiększenia dochodu (na podstawie przepisów o zatorach płatniczych) w sytuacji gdy:

 • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

5. Przyznano małym podatnikom prawo do przejścia z zaliczek uproszczonych na zwykłe.

6. Wprowadzono prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

7. Wprowadzono prawo do odliczenia od dochodu w trakcie roku podatkowego kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

8. Wprowadzono prawo do stosowania w ciągu roku stawki 5% podatku do zaliczek na podatek od dochodów z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19.

9. Odroczono do 1 czerwca 2020 r. płatności zaliczek PIT dotyczących wynagrodzeń pracowniczych należnych za marzec i kwiecień (w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19).

10. MDR: zawieszono od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. terminy związane z raportowaniem schematów.

11. TP-R: Odroczono do 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

12. Terminy:

 • Przedłużono termin złożenia CIT-8 za 2019 r. i wpłaty podatku dochodowego do dnia 31 maja 2020 r. (dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku lub dla organizacji pożytku publicznego – do 31 lipca 2020 r.). Nowy termin dotyczy złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Przedłużono termin złożenia informacji IFT-2R do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, dla tych podmiotów, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Przedłużono termin złożenia informacji ORD-U do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie, ma mieć zastosowanie do terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

VAT

1. Odroczenie terminu wejścia w życie Matrycy stawek VAT

Przesunięto termin wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT – nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Stawki VAT do 30 czerwca 2020 r. pozostaną więc bez zmian. Towary i usługi będą nadal klasyfikowane według starego PKWiU 2008. Również wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od dnia 1 lipca 2020 r.

2. Odroczenie obowiązku składania nowego JPK_VAT

Do 1 lipca 2020 r. został przesunięty dla dużych podatników obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją VAT. W ten sposób podatnicy VAT będą zobowiązani wprowadzić od 1 lipca 2020 r. nowe zasady raportowania miesięcznego w formie jednolitego pliku zawierającego część ewidencyjną i deklaracyjną. Tym samym duzi podatnicy zyskali więcej czasu na odpowiednie przygotowania do nowych obowiązków w zakresie sposobu ewidencji transakcji i dokumentów dla celów VAT.

3. Sankcja za błędy w JPK nakładana uznaniowo 

Od 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie sankcja, która może być nakładana na podatników za błędy w ewidencji JPK_VAT. Minister Finansów wskazuje, że sankcje w kwocie 500 zł za błąd w ewidencji JPK_VAT będą nakładane tylko na tych podatników, którzy celowo i uporczywie popełniają błędy uniemożliwiające weryfikację prawidłowości transakcji, a nie jak dotychczas to wynikało z przepisu w sposób automatyczny w przypadku zidentyfikowania błędu. Trudno jednak na tym etapie przewidzieć, jak w praktyce podejdą do brzmienia tej regulacji kontrolujący.

4. Możliwość wydania klientowi paragonu w formie elektronicznej z kasy online

Wprowadzono prawo do przekazania klientowi paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej w przypadku ewidencji sprzedaży w kasach fiskalnych online (połączonych z Centralnym Repozytorium Kas). Wystawienie e-paragonu, w tym sposób wystawienia, wymagać będzie zgody klienta.

5. Darowizny określonych wyrobów medycznych z czasową preferencją w VAT

Czasowo obniżono stawki VAT do 0% na darowizny:

 • wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych,
 • szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej,
 • produktów leczniczych oraz substancji czynnych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • środków dezynfekujących,
 • specjalistycznych testów diagnostycznych służących do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,
 • wybranych środków ochrony indywidualnej – masek, osłon/szyb ochronnych na twarz, gogli, okularów ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków i rękawic
 • dokonywane na rzecz określonych podmiotów publicznych:

Z preferencji 0% mogą korzystać darowizny dokonane pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. pod warunkiem udokumentowania przekazania w formie umowy pisemnej. Jako że stawka 0% obejmuje również darowizny dokonane przed wejściem w życie regulacji – w stosunku do tych darowizn dokonanych od dnia 1 lutego 2020 r. wystarczy jednak, że strony potwierdzą na piśmie jej dokonanie.

6. Brak przesunięcia momentu wejścia w życie kas online dla wybranych branż

Obowiązek ewidencji sprzedaży na kasach online od 1 lipca 2020 r. dla podatników prowadzących działalność gastronomiczną w formie stacjonarnej, w tym również sezonowo oraz świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Ustawa o VAT przewiduje możliwość przedłużenia terminu na wprowadzenie kas online przez Ministra Finansów w formie rozporządzenia. Na dzień 31 marca 2020 r. rozporządzenie zmieniające datę 1 lipca 2020 r. nie zostało jednak wydane. Według jednak zapowiedzi Ministerstwa Finansów rozważana jest opcja przesunięcia obowiązku wprowadzenia kas online.