Skip to main content

W przypadku podmiotów zatrudniających powyżej 9 pracowników do 49  również składa się Wniosek do ZUS ( taka samo jak przy do 9 zatrudnionych) o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Jeżeli ZUS rozpatrzy wniosek negatywnie, przedsiębiorca będzie musiał opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Wyjątkiem są składki za marzec. Jeśli ktoś jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub płatnikiem zatrudniającym od 1 do 49 osób albo rozlicza składki jako spółdzielnia socjalna, zwolnienie za marzec będzie mógł uzyskać również wtedy, gdy składka za ten miesiąc została już opłacona.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty. 

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

Kogo dotyczy?

1. Zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:

 • osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.

 • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
 • duchownych.

2. Zwolnienie z opłacenia  50% należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.

Jakie należy spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Przedsiębiorca wykonywał pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacał składki na własne ubezpieczenia.
 • Był płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.
 • Przedsiębiorca jest spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Przedsiębiorca jest osobą duchowną.
 • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i jej przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

Wniosek należy złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

Dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. należy złożyć ,chyba, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca jesy zwolniony z ich składania.

Co można zyskać?

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r. odpowiednio w wysokości 100% albo 50% należności, znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.  

Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ):

Wniosek o zwolnienie można przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z osobą wnioskującą e-mailem lub telefonicznie.

Jeśli wnioskujący nie zgadza się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wystarczy, że złoży pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Jest na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.