Skip to main content

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania d prowadzenia działalności gospodarczej przez  przedsiębiorców samozatrudnionych (niezatrudniających pracowników). Jest to nowe dofinansowanie,  można pozyskać maksymalnie kwotę 2340 zł przez 3 miesiące, co daje łącznie 7020 zł.

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ogłosił, że w dniach 29.04 – 12.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego, tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, na podstawie art. 15 zzc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski mogą być składane:

  • w postaci elektronicznej, poprzez platformę Praca.gov.pl
  • jako komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres: Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A 01-402 Warszawa

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Załączniki:
Informacja o szczegółowych warunkach otrzymania dofinansowania
Wzór wniosku i wzór umowy z UP