Skip to main content

Ogłoszono nabór wniosków w Warszawie

Na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dniem 02.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, czyli przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

a. zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

i którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Środki z pożyczki przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Wnioski mogą być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl

Należy złożyć:
1. Wniosek,
2. Załącznik nr 1
3. Umowę w trzech egzemplarzach
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Dokumenty można składać również pocztą na adres:
Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10A,
01-402 Warszawa

Podpisane Umowy o przyznaniu pożyczki będą przesyłane do wnioskodawców drogą elektroniczną (w formie skanu). Oryginalny dokument zostanie przekazany w terminie późniejszym

Mikroprzedsiębiorcą może być: każda spółka kapitałowa i osobowa niezatrudniająca w ogóle pracowników oraz osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą.

Załączniki:
Wniosek
Umowa pożyczki
Instrukcja składania wniosku
Instrukcja pożyczki
Załącznik do wniosku