Skip to main content

Raporty ESPI

2023

04/07/2023 LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2023
Data raportu: 04/07/2023

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2023 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

1. Private Capital sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4.170.479
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.170.479
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 43,27%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 26,72 %

2. „Akces” sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 3.185.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.185.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 33,04%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 20,40 %

3. „Northern Investment and Trust Polska” sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.440.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.440.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 14,94%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,23 %

4. Bartosz Otwocki
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 556.955
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 556.955
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 5,78%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,57 %

28/06/2023 INFORMACJA O TRANSAKCJACH WYKONANYCH PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W TRYBIE ART. 19 ROZPORZĄDZENIA MAR

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 5/2023
Data raportu: 26/06/2023

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym informuje, iż w dniu 28.06.2023 roku Jacek Zając jako osoba pełniąca obowiązki zarządcze – członek Rady Nadzorczej – poinformował spółkę o transakcjach na akcjach Emitenta zwartych na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

danks2806

28/06/2023 ZMIANA STANU POSIADANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 4/2023
Data raportu: 26/06/2023

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie”_ Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 27.06.2023 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od pełnomocnika akcjonariuszy Adama Osińskiego

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Danks_-_zawiadomienie_z_art._69_ustawy_o_ofercie_-_pelnomocnictwo_-_06.2023

31/05/2023 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 2/2023
Data raportu: 31/05/2023

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy Spółka Partnerska Kancelaria Notarialna przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

Danks_-_ZWZ_2023_-_ogloszenie
Danks_-_ZWZ_2023_-_projekty_uchwal
Danks_-_ZWZ_2023_-_formularz_pelnomocnictwa

04/04/2023 UDZIELNIE POŻYCZEK SPÓŁKOM ZALEŻNYM EMITENTA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2023
Data raportu: 04/04/2023

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ informuje, że w dniach 03-04.04.2023 roku Emitent udzielił dwóch pożyczek, to jest:
A/ pożyczki w kwocie 1.000.000 zł na rzecz EPO INWEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _nr KRS: 0000703848_ _EPO INWEST_ z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia oznaczonych aktywów, przeznaczonych do oddania w najem długoterminowy;
B/ pożyczki w kwocie 2.700.000 zł na rzecz Cermix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _nr KRS: 0000819069_ _Cermix_ z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki osobie trzeciej.

Zarząd Emitenta przypomina, że EPO INVEST oraz Cermix to spółki zależne Emitenta. W obu tych spółkach Emitent posiada udziały.

Zarząd Emitent informuje ponadto, że otrzymał informację, że w dniaach03-04.04.2023 roku:
1. EPO INWEST zawarła umowę najmu długoterminowego, na podstawie której zobowiązała się do nabycia i oddania w najem długoterminowy, osobie trzeciej, aktywów o wartości 1.000.000 zł;
2. Cermix zawarła umowę pożyczki, na podstawie której zobowiązała się udzielić osobie trzeciej pożyczki w kwocie 2.700.000 zł.

Emitent informuje, że warunki:
? umowy najmu długoterminowego, o której mowa w pkt 1 powyżej, przewidują że czynsz najmu lub kwota wykupu przedmiotu najmu, będą naliczane w takiej wysokości, która zapewni, że zwrot z kapitału wynosić będzie nie mniej niż 14 proc. w skali roku;
? umowy pożyczki, o której mowa w pkt 2 powyżej, przewidują oprocentowanie pożyczki w wysokości co najmniej 14 proc. w skali roku.

Zarząd Emitenta informuje, że wykonanie umowy najmu długoterminowego, oraz umowy pożyczki udzielonej osobie trzeciej, o których to umowach mowa powyżej, będzie zabezpieczone poprzez uzyskanie poręczeń osób trzecich, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, weksli, a przede wszystkim poprzez zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, której przedmiotem są dwie nieruchomości położone w województwie mazowieckim, oraz poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach położonych w województwie mazowieckim.

Zarząd Emitent wyjaśnia, że udzielenie przedmiotowych pożyczek, na rzecz EPO INVEST oraz Cermix, a następnie zawarcie umowy najmu długoterminowego, oraz umowy pożyczki udzielonej osobie trzeciej, o których to umowach mowa powyżej, stanowi przejaw realizacji przez Emitenta zapowiedzianych uprzednio działań, mających na celu optymalne wykorzystanie wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o zawarciu umowy najmu długoterminowego, oraz umowy pożyczki udzielonej osobie trzeciej, o których to umowach mowa powyżej, zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji oraz wartości otrzymanych zabezpieczeń.

2022

04/07/2022 LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2022 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 2/2022
Data raportu: 04/07/2022

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

1. Private Capital sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4.170.479
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.170.479
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 46,20%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 26,72 %

2. „Akces” sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 3.185.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.185.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 35,29%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 20,40 %

2. „Northern Investment and Trust Polska” sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.440.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.440.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 15,95%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,23 %

01/06/2022 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2022
Data raportu: 01/06/2022

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

 

Załączniki

 

Danks_-_ZWZ_2022_-_ogloszenie
Danks_-_ZWZ_2022_-_projekty_uchwal
Danks_-_ZWZ_2022_-_formularz_pelnomocnictwa

2021

29/11/2021 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ CELOWĄ WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 10/2021
Data raportu: 22/11/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z dnia 22.11.2021 roku, informuje, iż w dniu 29.11.2021 r. roku spółka zależna Emitenta, tj. EPO INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000703848 _”EPO INVEST”_ zawarła Umowę przelewu wierzytelności, opisanej ww. raporcie bieżącym, z jednym z działających w Polsce banków.

Obecnie, na dzień 29.11.2021 roku, wartość nominalna wymagalnego zobowiązania, które zostało nabyte przez EPO INVEST na podstawie ww. Umowy, wynosi: 7.767.290,35 zł. plus odsetki.
Emitent informuje, że EPO INVEST pod nabyciu wierzytelności, bezzwłocznie przystąpi do działań mających na celu wyegzekwowania wszystkich należnych środków, również z przedmiotu zabezpieczenia tj. hipoteki umownej w wysokości 15.600.000,00 zł na nieruchomości położonej w województwie kujawsko-pomorskim.

Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi _współinwestorzy_. Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

22/11/2021 NABYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI CELOWEJ, UDZIELNIE POŻYCZKI SPÓŁCE CELOWEJ ORAZ PLANOWANE NABYCIE OD BANKU WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 9/2021
Data raportu: 22/11/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 27.10.2021 r. Emitent nabył udziały w Spółce EPO INWEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _nr KRS: 0000703848_ _”EPO INWEST”_ w zamian za cenę wynoszącą 4.550,00 zł za wszystkie nabyte udziały.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 22.11.2021 roku podjęła uchwałę o udzieleniu zgody na zawarcie umowy pożyczki z EPO INVEST.

Mając na względzie udzieloną zgodę w dniu 22.11.2021 roku Emitent zawarł umowę pożyczki z EPO INVEST. Na podstawie umowy pożyczki Emitent zobowiązał się do udzielenia EPO INVEST pożyczki w kwocie nie większej niż 6.400.000,00 zł z przeznaczeniem _1_ na sfinansowanie nabycia wierzytelności pieniężnej przysługującej jednemu z działających w Polsce banków wobec osoby prawnej, wynikającej z umowy kredytowej, zabezpieczonej hipoteką umowną w wysokości 15.600.000,00 zł na nieruchomości położonej w województwie kujawsko-pomorskim oraz _2_ na sfinansowanie procesu windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 1 proc. rocznie, a okres jej spłaty jest powiązany z terminem windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka zabezpieczona jest wekslem własnym EPO INVEST.

Zarząd Emitenta informuje, że EPO INVEST jest spółką celową Emitenta, dedykowaną wyłącznie do zawarcia opisanej powyżej umowy nabycia wierzytelności, a następnie do przeprowadzenia windykacji tejże wierzytelności.

Emitent wyjaśnia, że planowane nabycie i windykacja opisanej powyżej wierzytelności jest kolejnym przejawem realizacji zapowiedzi podejmowania przez Emitenta działań, mających na celu poszerzenie zakresu działalności Emitenta z wykorzystaniem wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o nabyciu przedmiotowej wierzytelności zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji i wartości przedmiotu zabezpieczenia _nieruchomości_. Emitent ocenia, że wartość zabezpieczenia przewyższa istotnie wartość nabytych roszczeń, powiększonych o należne odsetki, a tym samym Emitent odnotuje na transakcji dodatni wynik finansowy.

Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi _współinwestorzy_. Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

06/07/2021 LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 8/2021
Data raportu: 06/07/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2021 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

1. Private Capital sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4.170.479
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.170.479
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 46,13%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 26,72 %

2. „Akces” sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 3.185.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.185.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 35,23%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 20,40 %

2. „Northern Investment and Trust Polska” sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.440.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.440.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 15,93%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,23

09/06/2021 UZYSKANIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO OPATRZONEGO KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI ORAZ SKIEROWANIE SPRAWY DO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 7/2021
Data raportu: 09/06/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 07 czerwca 2021 roku spółce zależnej Emitenta, tj. Cermix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000819069_ _”Cermix”_, został doręczony Tytuł Wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 28.05.2021 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X wydział Gospodarczy. W dniu 08 czerwca 2021 r. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego Adama Andruszkiewicza, ul. Fort Służew 1 lok. 37, Warszawa 02-787. Komornik w dniu 09.06.2021 r. podjął czynności egzekucyjne, w dziale III ksiąg wieczystych na działkach położonych przy ul. Puławskiej 601, Warszawa pojawiła się wzmianka o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Emitent szacuje zakończenie postępowania egzekucyjnego poprzez zbycie w/w nieruchomości na okres 6 miesięcy.

Zarząd Emitenta przypomina, że _1_ Cermix jest spółką celową, przeznaczoną wyłącznie do nabycia i windykacji przedmiotowej wierzytelności, _2_ Cermix nabyła przedmiotową wierzytelność w zamian za cenę w wysokości 2.800.000 zł _dwa miliony osiemset tysięcy złotych_ powiększoną o należny podatek od towarów i usług. przy czym _3_ cena ta została uiszczona ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej w tym celu przez Emitenta, a _4_ o fakcie nabycia przedmiotowej wierzytelności Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 rok

02/06/2021 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2021
Data raportu: 02/06/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Załączniki

Danks_-_ZWZ_2021_-_ogloszenie.pdf
Danks_-_ZWZ_2021_-_projekty_uchwal.pdf
Danks_-_ZWZ_2021_-_formularz_pelnomocnictwa.pdf

14/04/2021 ZAWARCIE UMOWY WS. PRZEPROWADZENIA DUE DILIGENCE WIERZYTELNOŚCI

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 5/2021
Data raportu: 14/04/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 14 kwietnia 2021 roku spółka zależna Emitenta, tj. Cermix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000819069_ _”Cermix”_, zawarła z BJK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000831868_ _”BJK Capital”_ umowę ws. przeprowadzenia due diligence wierzytelności pieniężnej, zabezpieczonej hipoteką, przysługującej Cermix.

Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad przeprowadzenia przez BJK Capital due diligence przedmiotowej wierzytelności. W umowie strony wskazały oferowaną cenę wierzytelności na kwotę 5.000.000 _pięć milionów złotych_ powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Umowa obowiązuje do dnia 12 lipca 2021 roku.

Zarząd Emitenta przypomina, że _1_ Cermix jest spółką celową, przeznaczoną wyłącznie do nabycia i windykacji przedmiotowej wierzytelności, _2_ Cermix nabyła przedmiotową wierzytelność w zamian za cenę w wysokości 2.800.000 zł _dwa miliony osiemset tysięcy złotych_ powiększoną o należny podatek od towarów i usług. przy czym _3_ cena ta została uiszczona ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej w tym celu przez Emitenta, a _4_ o fakcie nabycia przedmiotowej wierzytelności Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku.

22/03/2021 NABYCIE OD BANKU WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 4/2021
Data raportu: 22/03/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 22 marca 2021 roku Emitent zawarł, za pośrednictwem dedykowanej wyłącznie do tego zadania spółki celowej, umowę nabycia wierzytelności _”Umowa”_ z jednym z działających w Polsce banków _”Cedent”_. Na podstawie Umowy spółka celowa Emitenta nabyła wierzytelność dłużnika Cedenta, osoby prawnej _”Dłużnik”_, wynikającą z umowy kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Cedenta, zabezpieczonego _1_ wekslem własnym in blanco, _2_ oświadczeniem o poddaniu się przez Dłużnika egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5_ k.p.c. oraz _3_ hipoteką umowną łączną na dwóch nieruchomościach zabudowanych budynkami obiektu hotelowego położonych w centrum Darłówka _dzielnica Darłowa_. Na podstawie Umowy spółka celowa Emitenta nabyła wierzytelność wraz z wszystkimi wyżej wymienionymi zabezpieczeniami.
Cena nabycia wierzytelności od Cedenta wynosi 1.900.000 zł netto. Cena została uiszczona przez spółkę celową Emitenta w całości, ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej w tym celu przez Emitenta.
Obecnie, na dzień 22 marca 2021 roku, wartość nominalna wymagalnego zobowiązania Dłużnika, które zostało nabyte przez spółkę celową Emitenta na podstawie Umowy, wynosi 2.458.327,19 zł.
Emitent informuje, że nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie wymagalnego zobowiązania Dłużnika, które zostało nabyte przez spółkę celową Emitenta na podstawie Umowy, była w roku 2008 przedmiotem umowy kredytu inwestycyjnego pomiędzy Spółka _ Dłużnikiem _ a Bankiem _ cedentem _ , na ten cel został udzielony długoterminowy kredyt w kwocie 4.000.000 zł.
Emitent informuje, że spółka celowa Emitenta przystąpiła już do działań mających na celu otrzymanie od Dłużnika wszystkich należnych środków.
Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy jest wynikiem zapowiadanych wcześniej działań Emitenta, mających na celu poszerzenie zakresu działalności Emitenta z wykorzystaniem wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o nabyciu przedmiotowej wierzytelności zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji i wartości przedmiotu zabezpieczenia _nieruchomości_. Emitent ocenia, że wartość zabezpieczenia przewyższa istotnie wartość nabytych roszczeń, powiększonych o należne odsetki, a tym samym Emitent odnotuje na transakcji dodatni wynik finansowy. Ocena ta uwzględnia przy tym także potencjalną istotną obniżkę cen nieruchomości, która mogłaby nastąpić w konsekwencji kryzysu ekonomicznego wywołanego skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.
Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi _współinwestorzy_. Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

04/03/2021 NABYCIE AKCJI EMITENTA PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 3/2021
Data raportu: 04/03/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Jacka Zająca – członka Rady Nadzorczej Emitenta, w dniu 3 marca 2021 roku Emitent powziął informację o nabyciu przez Jacka Zająca w dniu 2 marca 2021 roku 34.500 akcji Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Danks powiadomienie.pdf

03/03/2021 UDZIELNIE POŻYCZKI SPÓŁCE CELOWEJ I PLANOWANE NABYCIE OD BANKU WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 2/2021
Data raportu: 03/03/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 2 marca 2021 roku Emitent zawarł umowę pożyczki z Helicus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000698708_ _”Helicus”_. Na podstawie umowy pożyczki Emitent zobowiązał się do udzielenia Helicus pożyczki w kwocie nie większej niż 2.100.000 zł z przeznaczeniem _1_ na sfinansowanie nabycia wierzytelności pieniężnej przysługującej jednemu z działających w Polsce banków wobec osoby prawnej, wynikającej z umowy kredytowej, zabezpieczonej _a_ hipoteką umowną zwykłą w wysokości 4.000.000 zł oraz _b_ hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 2.000.000 zł, ustanowionymi na nieruchomości położonej w Darłowie oraz _2_ na sfinansowanie procesu windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 2 procent rocznie, a okres jej spłaty jest powiązany z terminem windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka zabezpieczona jest wekslem własnym Helicus.

Zarząd Emitenta informuje, że Helicus jest spółką celową Emitenta, dedykowaną wyłącznie do zawarcia opisanej powyżej umowy nabycia wierzytelności, a następnie do przeprowadzenia windykacji tejże wierzytelności.

Emitent wyjaśnia, że planowane nabycie i windykacja opisanej powyżej wierzytelności jest kolejnym przejawem realizacji zapowiedzi podejmowania przez Emitenta działań, mających na celu poszerzenie zakresu działalności Emitenta z wykorzystaniem wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o nabyciu przedmiotowej wierzytelności zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji i wartości przedmiotu zabezpieczenia _nieruchomości_. Emitent ocenia, że wartość zabezpieczenia przewyższa istotnie wartość nabytych roszczeń, powiększonych o należne odsetki, a tym samym Emitent odnotuje na transakcji dodatni wynik finansowy.

Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi _współinwestorzy_. Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

13/01/2021 TRANSAKCJA NA AKCJACH EMITENTA DOKONANA PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2021
Data raportu: 13/01/2021

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Jacka Zająca – członka Rady Nadzorczej Emitenta, który posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Jacka Zająca w dniu 8 stycznia 2021 roku 11.903 akcji Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Danks powiadomienie.pdf

2020

22/07/2020 LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. W DNIU 15 LIPCA 2020 ROKU.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2020
Data raportu: 22/07/2020

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2020 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

1. Private Capital sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4.170.479
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.170.479
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 55,34 %
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 26,72 %

2. „Akces” sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 3.185.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.185.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 42,26 %
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 20,40 %

18/06/2020 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 15 LIPCA 2020 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 5/2020
Data raportu: 18/06/2020

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. _”Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 15 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Danks – ZWZ 15.07.2020 – Ogłoszenie o Zwołaniu.pdf
Danks – ZWZ 15.07.2020 -projekty uchwał.pdf
Danks – ZWZ 15.07.2020 – formularz pełnomocnictwa.pdf

16/04/2020 NABYCIE OD BANKU WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 4/2020
Data raportu: 16/04/2020

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 15 kwietnia 2020 roku Emitent zawarł, za pośrednictwem dedykowanej wyłącznie do tego zadania spółki celowej, umowę nabycia wierzytelności _”Umowa”_ z jednym z działających w Polsce banków _”Cedent”_. Na podstawie Umowy spółka celowa Emitenta nabyła wierzytelność dłużnika Cedenta, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą _”Dłużnik”_, wynikającą z umowy kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Cedenta, zabezpieczonego _1_ wekslem własnym in blanco, _2_ oświadczeniem o poddaniu się przez Dłużnika egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5_ k.p.c. oraz _3_ hipoteką umowną łączną na dwóch nieruchomościach zabudowanych budynkiem biurowo-handlowym położonych bezpośrednio przy ul. Puławskiej w Warszawie. Na podstawie Umowy spółka celowa Emitenta nabyła wierzytelność wraz z wszystkimi wyżej wymienionymi zabezpieczeniami.

Cena nabycia wierzytelności od Cedenta wynosi 2.800.000 zł netto. Cena została uiszczona przez spółkę celową Emitenta w całości, ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej w tym celu przez Emitenta.

Umowa kredytu inwestycyjnego, udzielonego Dłużnikowi, została wypowiedziana przez Cedenta i obecnie, na dzień 15 kwietnia 2020 roku, wartość nominalna wymagalnego zobowiązania Dłużnika, które zostało nabyte przez spółkę celową Emitenta na podstawie Umowy, wynosi 4.549.143,75 zł, na co składa się _1_ wartość nominalna udzielonego i niespłaconego kredytu _łączne należności kapitałowe_ w wysokości 3.837.323,64 zł, _2_ odsetki umowne od udzielonego kredytu naliczone w okresie obowiązywania umowy, do dnia jego wypowiedzenia, tj. do dnia 18 kwietnia 2019 roku, w łącznej kwocie 163.049,23 zł oraz _3_ odsetki maksymalne za opóźnienie, liczone od dnia opóźnień od poszczególnych wymagalnych należności kapitałowych po terminach ich zapłaty, do dnia 15 kwietnia 2020 roku, w łącznej wysokości 548.770,88 zł, przy czym dalsze odsetki maksymalne będą liczone od kwoty łącznych należności kapitałowych, tj. kwoty 3.837.323,64 zł do dnia zapłaty.

Emitent informuje, że nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie wymagalnego zobowiązania Dłużnika, które zostało nabyta przez spółkę celową Emitenta na podstawie Umowy, była w roku 2017 przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, a ustalona pomiędzy stronami tejże transakcji wartość rynkowa nieruchomości to 5.000.000 PLN netto.

Emitent informuje, że spółka celowa Emitenta przystąpiła już do działań mających na celu otrzymanie od Dłużnika wszystkich należnych środków.

Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy jest wynikiem zapowiadanych wcześniej działań Emitenta, mających na celu poszerzenie zakresu działalności Emitenta z wykorzystaniem wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o nabyciu przedmiotowej wierzytelności zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji i wartości przedmiotu zabezpieczenia _nieruchomości_. Emitent ocenia, że wartość zabezpieczenia przewyższa istotnie wartość nabytych roszczeń, powiększonych o należne odsetki, a tym samym Emitent odnotuje na transakcji dodatni wynik finansowy. Ocena ta uwzględnia przy tym także potencjalną istotną obniżkę cen nieruchomości, która mogłaby nastąpić w konsekwencji kryzysu ekonomicznego wywołanego skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.

Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi _współinwestorzy_. Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

05/03/2020 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 3/2020
Data raportu: 05/03/2020

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych “ustawa o ofercie” Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od PLO Safety Archiving Ltd

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_art_69.pdf

28/02/2020 POŚREDNIE NABYCIE AKCJI EMITENTA DOKONANE PRZEZ PODMIOT POWIĄZANY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU EMITENTA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 2/2020
Data raportu: 28/02/2020

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Agnieszkę Truchel, tj. podmiot blisko związany z panem Krzysztofem Truchlem, Prezesem Zarządu Emitenta, który posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o:

Pośrednim nabyciu przez powiadamiającego połowy udziałów w spółce posiadającej akcje Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.
Załączniki

Zawiadomienie_art.19.pdf

28/02/2020 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2020
Data raportu: 28/02/2020

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa o ofercie”_ Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Agnieszki Truchel.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki

Zawiadomienie_art.69._.pdf

2019

01/07/2019 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 7/2019
Data raportu: 01/07/2019

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa o ofercie”_ Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 30 czerwca 2019 roku zawiadomienia otrzymanego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Pana Pawła Nowakowskiego.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.
Załączniki

Zawiadomienie_art.69_ust.1_pkt_1.pdf

21/06/2019 INFORMACJA W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA - PRZEKROCZENIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PROGU 5 PROC. OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2019
Data raportu: 21/06/2019

Szczegółowy opis

Informacja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa – przekroczenie przez pełnomocnika progu 5 proc. ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa o ofercie”_ Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 21 czerwca 2019 roku zawiadomienia, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4_ ustawy o ofercie, od pełnomocnika akcjonariuszy.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Informacja_art.69_ustawy_o_ofercie_publicznej.pdf

21/06/2019 LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. W DNIU 19 CZERWCA 2019 ROKU.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 5/2019
Data raportu: 21/06/2019

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2019 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

 1. 1. Akcjonariusz: Northern Investments and Trust Polska sp. z o.o.
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 720.000
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 720.000
  Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 7,94 %
  Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 7,45 %
 2. Atmar sp. z o.o.
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 720.000
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 720.000
  Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 7,94 %
  Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 7,45 %
 3. Private Capital sp. z o.o.
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4.170.479
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.170.479
  Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 45,99 %
  Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 43,13 %
 4. “Akces” sp. z o.o.
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 3.185.000
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.185.000
  Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 35,12 %
  Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 32,94 %

23/05/2019 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2019 R. DANKS S.A. (PLDANKS00014)

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 3/2019
Data raportu: 23/05/2019

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego Tadeusza 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

DANKS_-_ZWZ_-_19_06_19_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA-1.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_19_06_19_projekty_uchwal-1.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_19_06_19_formularz_pelnomocnictwa-1.pdf

01/03/2019 WYNIKI PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 2/2019
Data raportu: 01/03/2019

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w ramach Programu Skup Akcji Własnych Emitenta, w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, ogłoszone w dniu 14 grudnia 2018 roku, Emitent otrzymał oferty sprzedaży akcji od 4 podmiotów.

Zgodnie z opublikowanymi zasadami skupu akcji własnych, w ramach Programu Skup Akcji Własnych, Emitent nabył łącznie 500.000 akcji własnych od 4 oferentów, w zamian za cenę w wysokości 70 gr za każdą poszczególną akcję, to jest w zamian za łączną cenę w wysokości 350.000 zł. Nabyte zostały akcje notowane na rynku NewConnect, przy czym nabycie nastąpiło na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zarząd Emitenta informuję, że po dokonaniu powyższych transakcji Emitent posiada łącznie 500.000 akcji własnych, reprezentujących 3,20 proc. kapitału zakładowego Emitenta.

15/02/2019 PUBLIKACJA RAPORTU W SPRAWIE DOTYCHCZASOWYCH WYNIKÓW PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2019
Data raportu: 15/02/2019

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że dokonał zmiany postanowień Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, opublikowanego jako załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, ten sposób, że:

 • Ostateczny termin zawierania umów nabycia Akcji zostaje zmieniony z dnia 15 lutego 2019 r. na dzień 28 lutego 2019 r.
 • Publikacja raportu ESPI ws. wyników Programu Skupu Akcji Własnych nastąpi nie w dniu 16 lutego 2019 r. a w dniu 1 marca 2019 r.

Powyższa zmiana podyktowana jest dążeniem do zapewnienia wszystkim uczestnikom Programu Skupu Akcji Własnych czasu niezbędnego na dopełnienie wszelkich formalności związanych z zawarciem i wykonaniem umów zbycia akcji we właściwych domach maklerskich.

2018

24/12/2018 SKUP AKCJI WŁASNYCH EMITENTA - PUBLIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ PODANIE CENY NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2018
Data raportu: 14/12/2018

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia 18 września 2018 roku, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że:

 • cena zakupu Akcji w ramach Programu Skupu Akcji Własnych został ustalona na kwotę 70 gr _siedemdziesiąt groszy_ za jedną Akcję;
 • skup akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2019 roku.

Jako załączniki do niniejszego raportu Emitent ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta wraz ze szczegółowymi zasadami składania i przyjmowania ofert oraz realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.

18/09/2018 PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD EMITENTA UCHWAŁY WS. USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW SKUPU AKCJI WŁASNYCH

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 5/2018
Data raportu: 18/09/2018

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, przekazaną do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 10/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, podjął w dniu 17 września 2018 roku uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych, poprzez przyjęcie Regulamin skupu akcji własnych. Treść przyjętego przez Zarząd Emitenta Regulaminu skupu akcji własnych stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd informuje, że zgodnie z Regulaminem skupu akcji własnych zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych zostanie ogłoszone przez Spółkę nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 roku. W tym samym terminie podana zostanie również cena nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych..

Załączniki

Danks_-_regulamin_skupu_akcji_wlasnych.pdf

25/06/2018 LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 4/2018
Data raportu: 25/06/2018

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.06.2018 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

1. Akcjonariusz: PRIVATE CAPITAL sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4.170.479
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.170.479
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 43,68%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 26,72%

2. Akcjonariusz: Akces sp.z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 3.185.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.185.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 33,36%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 20,41%

3. Akcjonariusz: Northern Investments and Trust Polska sp.z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.440.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.440.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 15,08%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,23%

4. Akcjonariusz: Mirosław Kowalczyk
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 670.000,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 670.000
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 7,02%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,29%

24/06/2018 INFORMACJA W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA - PRZEKROCZENIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PROGU 5 PROC. OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 3/2018
Data raportu: 24/06/2018

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa o ofercie”_ Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 23 czerwca 2018 roku zawiadomienia, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4_ ustawy o ofercie, od pełnomocnika akcjonariuszy.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki

Informacja_art.69_ustawy_o_ofercie.pdf

25/05/2018 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2018
Data raportu: 25/05/2018

Szczegółowy opis

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok.26 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełno-mocnika.
Załączniki

DANKS_-_ZWZ_-_20.06.2018_ogloszenie-1.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_20.06.2018_projekty_uchwal-1.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_20.06.2018_formularz_pelnomocnictwa-1.pdf

2017

06/11/2017 NEGATYWNA DECYZJA PFR VENTURES W SPRAWIE WYBORU OFERTY EMITENTA NA POŚREDNIKA FINANSOWEGO – PFR STARTER FIZ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 34/2017
Data raportu: 06/11/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, iż zgodnie z ogłoszoną przez PFR Ventures listą ofert wybranych i skierowanych do negocjacji umowy inwestycyjnej w ramach naboru nr 2 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ oferta Emitenta nie została wybrana.
Decyzja o skierowaniu ofert do badania due diligence została podjęta po wstępnej ocenie ofert. Jednocześnie poinformowano, iż nie zamieszczono żadnych ofert na liście ofert rezerwowych – lista ofert wstępnie zakwalifikowanych i umieszczonych na liście rezerwowej jest pusta.

15/10/2017 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 33/2017
Data raportu: 15/10/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: “Ustawa o ofercie publicznej”_, Zarząd “Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”, “Emitent”_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej od Krzysztofa Truchel _dalej: “Akcjonariusz 1”_ oraz Agnieszki Truchel _dalej: “Akcjonariusz 2”, łącznie dalej zwani: “Członkowie Porozumienia”_.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 w związku z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, Członkowie Porozumienia poinformowali, iż w wyniku zawartej w dniu 12 października 2017 roku transakcji nabycia 84.822 akcji Spółki na rynku NewConnect przez Akcjonariusza 1 będącego zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie w porozumieniu dotyczącym nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki z żoną, tj. Akcjonariuszem 2, doszło do zmiany ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Członków Porozumienia.

1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie w dniu 12 października transakcji nabycia 84.822 akcji Spółki przez Akcjonariusza 1, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej licznie głosów posiadanych przez Członków Porozumienia.

2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariusz 1 przed dokonaniem powyższej transakcji posiadał 96.000 akcji Spółki reprezentujących 0,62 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,62 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz 2 posiadał pośrednio 7.355.479 akcji Spółki reprezentujących 47,13 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz pośrednio 47,13 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Członkowie Porozumienia przed dokonaniem powyższej transakcji posiadali 7.451.479 akcji Spółki reprezentujących 47,75 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 47,75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariusz 1 po dokonaniu powyższej transakcji posiada 180.822 akcji Spółki reprezentujących 1,16 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,16 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz 2 posiada pośrednio 7.355.479 akcji Spółki reprezentujących 47,13 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz pośrednio 47,13 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Członkowie Porozumienia po dokonaniu powyższej transakcji posiadają 7.536.301 akcji Spółki reprezentujących 48,29 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 48,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.4_ Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:

Podmiotami zależnymi od Akcjonariusza 2, które posiadają akcje Spółki są Akces sp. z o.o. oraz Private Capital sp. z o.o.

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza 1, posiadające akcje Spółki.

5_ Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Informuje, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3_ lit c_ Ustawy o ofercie.

6_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Informuję, iż nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

7_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Członkowie Porozumienia po dokonaniu powyższej transakcji posiadają 7.536.301 akcji Spółki reprezentujących 48,29 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 48,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

14/10/2017 INFORMACJA O TRANSAKCJI WYKONANEJ PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 32/2017
Data raportu: 14/10/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Krzysztofa Truchel Prezesa Zarządu Emitenta, który posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu przez niego 84.822 akcji Spółki.

Z przekazanych informacji wynika, iż Krzysztof Truchel w dniu 12 października 2017 roku nabył 84.822 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 0,72 zł. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

ART_19__MAR_Krzysztof_Truchel.pdf

03/10/2017 ZMIANA CELÓW EMISJI AKCJI SERII E

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 31/2017
Data raportu: 03/10/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent” lub “Spółka”_ w związku z negatywną decyzją otrzymaną od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości _dalej: “PARP”_ w sprawie przyznania dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR. 03.02.01 Badania na rynek _tytuł projektu: “Wdrożenie zautomatyzowanej usługi prowadzenia księgowości opartej o mechanizm inteligentnego rozpoznawania dokumentów i danych”_, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 29/2017 z dnia 7 września 2017 roku, nie będzie możliwa realizacja wszystkich przyjętych celów emisji przedstawionych przez Emitenta w memorandum informacyjnym sporządzonym w związku z emisji akcji serii E, opublikowanym w dniu 22 grudnia 2016 roku, na stronie internetowej Spółki _www.danks.pl_ w zakładce relacje inwestorskie/dokumenty informacyjne oraz Oferującego – HFT Brokers Dom Maklerski S.A. _www.hftinvestment.pl/projekty/aktualne-projekty/_.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta postanowił dokonać zmiany celów emisji akcji serii E poprzez przeznaczenie części środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii E na finansowanie przez Spółkę _wkład własny_ tożsamego projektu w ramach nowej edycji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek w PARP. Nabór wniosków rozpoczął się 5 września 2017 roku i kończy w dniu 28 lutego 2018 roku.

W ramach działania będą dofinansowywane projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Aktualnie Spółka jest na etapie prac badawczo-rozwojowych związanych z przystąpieniem do powyższego programu.

21/09/2017 DECYZJA EMITENTA W SPRAWIE ZŁOŻENIA PROTESTU OD NEGATYWNEJ OCENY ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, PODDZIAŁANIE POIR. 03.02.01 BADANIA NA RYNEK

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 30/2017
Data raportu: 21/09/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, oraz raportu bieżącego ESPI nr 29/2017 z dnia 7 września 2017 roku informuje, iż po wnikliwej analizie postanowił nie składać protestu od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości _dalej: “PARP”_ w sprawie odmowy przyznania dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR. 03.02.01 “Badania na rynek” _tytuł projektu: “Wdrożenie zautomatyzowanej usługi prowadzenia księgowości opartej o mechanizm inteligentnego rozpoznawania dokumentów i danych”_.
Jednocześnie, Emitent informuje, iż nie wyklucza możliwości uczestnictwa w następnej edycji programu “badania na rynek” w PARP. Termin do składania wniosków rozpoczął się 5 września 2017 roku i kończy 28 lutego 2018 roku.

07/09/2017 NEGATYWNA OCENA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, PODDZIAŁANIE POIR. 03.02.01 BADANIA NA RYNEK

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 29/2017
Data raportu: 07/09/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości _dalej: “PARP”_ informację, że złożony do PARP w dniu 26 kwietnia 2017 roku wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR. 03.02.01 Badania na rynek _tytuł projektu: “Wdrożenie zautomatyzowanej usługi prowadzenia księgowości opartej o mechanizm inteligentnego rozpoznawania dokumentów i danych”_ po dokonaniu oceny merytorycznej, nie został wybrany do dofinansowania.

Jednocześnie Emitent informuje, iż przeanalizuje i rozpatrzy możliwość skorzystania z przysługującego mu prawa do złożenia stosownego środka odwoławczego w postaci protestu od powyższej decyzji.
O dalszych kluczowych etapach w sprawie w/w projektu, Emitent będzie informować w trybie publikacji właściwych raportów.

24/08/2017 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 28/2017
Data raportu: 24/08/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie publicznej”_, Zarząd “Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 69a pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej od Agnieszki Truchel _”Akcjonariusz”_.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 w związku z art. 69a pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w związku dokonaną w dniu 18 sierpnia 2017 roku transakcją nabycia 4.170.479 akcji Spółki, przez Private Capital sp. z o.o., w której Akcjonariusz posiada 100% udziałów oraz jest Prezesem Zarządu, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza pośrednio.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał pośrednio 3.185.000 akcji Spółki, reprezentujących 20,41 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz pośrednio 20,41 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada pośrednio 7.355.479 akcji Spółki, reprezentujących 47,13 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz pośrednio 47,13 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:

 1.  podmiotami zależnymi od Akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki są Akces sp. z o.o., oraz Private Capital sp. z o.o.,
 2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,
 3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,
 4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce.

22/08/2017 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 27/2017
Data raportu: 22/08/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie publicznej”_, Zarząd “Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od Private Capital sp. z o.o. _”Akcjonariusz”_.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 18 sierpnia 2017 roku dokonał nabycia 4.170.479 akcji Emitenta. Transakcję zawarto poza systemem obrotu. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 4.170.479 akcji Spółki, reprezentujących 26,72 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 26,72 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:

 1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
 2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,
 3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,
 4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce.

21/08/2017 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 26/2017
Data raportu: 21/08/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie publicznej”_, Zarząd “Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od Berlandise Investments Limited _”Akcjonariusz”_.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 18 sierpnia 2017 roku dokonał zbycia 4.170.479 akcji Emitenta. Transakcję zawarto poza systemem obrotu. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 4.170.479 akcji Spółki, reprezentujących 26,72 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 26,72 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:

 1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
 2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,
 3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,
 4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce.

21/08/2017 INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSÓB PEŁNIĄCYCH OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 25/2017
Data raportu: 21/08/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Private Capital sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego panią Agnieszką Truchel żoną Prezesa Zarządu Emitenta, a więc osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu 4.170.479 akcji Emitenta przez Private Capital sp. z o.o., w której pani Agnieszka Truchel jest Prezesem Zarządu.
Z przekazanych informacji wynika, iż Private Capital sp. z o.o. w dniu 18 sierpnia 2017 roku nabyła 4.170.479 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 0,50 zł. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Private_Capital_-_zawiadomienie_art.19_MAR.pdf

21/08/2017 INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSÓB PEŁNIĄCYCH OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 24/2017
Data raportu: 21/08/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Berlandise Investments Limited, tj. podmiotu blisko związanego panem Krzysztofem Truchel Prezesem Zarządu Emitenta, który posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu 4.170.479 akcji Emitenta przez Berlandise Investments Limited, której beneficjentem rzeczywistym jest Krzysztof Truchel.
Z przekazanych informacji wynika, iż Berlandise Investments Limited w dniu 18 sierpnia 2017 roku zbyła 4.170.479 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 0,50 zł. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

 

Berlandise_Investments_zawiadomie_art.19_MAR.pdf

11/07/2017 LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 22/2017
Data raportu: 11/07/2017

Szczegółowy opis

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2017 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

1. Akcjonariusz: BERLANDISE INVESTMENTS LIMITED
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4.170.479
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.170.479
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 54,52%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 26,72%

2. Akcjonariusz: Jacek Zając
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.678.650
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.678.650
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 21,94%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 10,76%

3.Akcjonariusz: Paweł Nowakowski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.026.771
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.026.771
Udział w liczbie głosów na WZA [%]: 13,4%
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 6,58%

21/06/2017 ZMIANA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 20/2017
Data raportu: 21/06/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. _”Emitent”_ informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom podjęcia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej YT Investments 2 S.A. z siedzibą w Warszawie decyzji o rozszerzenia przedmiotu działalności poprzez rozpoczęcie działalności informatycznej w obszarze wdrażania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz sektora publicznego, a w szczególności działalności polegającej na świadczeniu usług informatycznych u klientów oraz tworzeniu własnego rozwiązania informatycznego przeznaczonego do komercjalizacji na rynku. Zarząd Emitenta uważa, że spółka zależna posiada doświadczenie i kompetencje pozwalające na odniesienie sukcesu w nowym obszarze działalności, a połączenie dotychczas prowadzonej działalności z nową działalnością powinno zapewnić jej atrakcyjny zwrot z nowej, dodatkowej działalności.

17/06/2017 ZŁOŻENIE WNIOSKU NA POSREDNIKA FINANSOWEGO

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 19/2017
Data raportu: 17/06/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W dniu 16 czerwca 2017 r. Emitent wraz ze Spółką zarządzająca Funduszem Capital Adventure Poland spółka z o.o. w organizacji złożył kompletną i wiążąca ofertę na Pośrednika Finansowego w programie PFR Starter FIZ w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działanie 3.1. Finansowanie Innowacyjnej Działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, działaniu 3.1.1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter.
Celem Naboru jest wybór Pośredników Finansowych, którzy w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu związanego z wyborem przedsiębiorstw kwalifikowanych poprzez inwestycje bezpośrednie.
Zadaniem Pośredników Finansowych będzie dokonanie selekcji oraz inwestycji w przedsiębiorstwa kwalifikowane poszukujące finansowania na rozwój działalności innowacyjnej, w oparciu o finansowanie zwrotne zapewnione przez PFR Starter FIZ oraz Inwestora Prywatnego.
Inwestorem Prywatnym jest Spółka Danks, która na podstawie Umowy Inwestycyjnej, dokona inwestycji w Pośrednika Finansowego z własnych środków. Planowana inwestycja Emitenta określana jest ma maksymalną kwotę 10 mln zł., gdzie równoległa inwestycja przez PFR Starter FIZ będzie odpowiednio w wysokości 40 mln zł.
Fundusz Inwestycyjny _Pośrednik Finansowy_ będzie dysponował środkami pieniężnymi w kwocie 50 mln zł.

04/06/2017 ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU ZARZĄDZAJĄCYCH ASI

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 18/2017
Data raportu: 04/06/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi alternatywnych spółek inwestycyjnych _”ASI”_ oraz obowiązkiem dostosowania działalności podmiotów prowadzących działalność charakterystyczną dla ASI do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi _dalej “UoFI”_, w dniu 2 czerwca 2017 roku Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI.

01/06/2017 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORZDZTWA PODATKOWEGO S.A. NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 R.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 17/2017
Data raportu: 01/06/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 13:00, w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

Danks_-_ZWZ_29.06.2017_-_ogloszenie.pdf

Danks_S_A__-_ZWZ_29.06.2017_-_projekty_uchwal.pdf

Danks_-_ZWZ_29.06.2017_-_formularz_pelnomocnictwa.pdf

01/06/2017 POZYTYWNA OCENA FORMALNA WNIOSKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 16/2017
Data raportu: 01/06/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI 15/2017 z 27.04.2017 informuje o Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu w dniu 31.05.2017 informacji o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie POIR. 03.02.01 Badania na rynek.
Następnym etapem jest ocena merytoryczna.

27/04/2017 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTU W CELU WDROŻENIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ MAJĄCEJ WPŁYW NA USPRAWNIENIE PROCESÓW BIZNESOWYCH ZACHODZĄCYCH W OBRĘBIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 15/2017
Data raportu: 27/04/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., dalej: “Emitent”, “Spółka” informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2016 r. złożył wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR. 03.02.01 Badania na rynek

Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnej usługi umożliwiającej prowadzenie samodzielnej, zautomatyzowanej księgowości opartej o mechanizmy sztucznej inteligencji służącej rozpoznawaniu typów dokumentów oraz treści w niech zawartych.

Spółka będzie realizowała projekt przez oddział w Lublinie.

Całkowity budżet projektu wynosi 12.236.000,00 PLN netto, a wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 8.348.000,00 PLN. Pozostała różnica zostanie pokryta ze środków własnych Emitenta.

23/04/2017 ZAŁOŻENIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 14/2017
Data raportu: 23/04/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o powzięciu informacji o powołaniu i złożeniu wniosku do Krajowego Sądu Rejestrowego w Warszawie o zarejestrowanie spółki zależnej – Danks Found Venture Capital Spółka z o.o., w grupie kapitałowej Danks będzie pełniła rolę funduszu Venture Capital.
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 21.04.2017 r. Danks Found Venture Capital sp. z o.o. w organizacji, że na konto Spółki wpłynęły środki pieniężne od Spółki Dankj Eesti OU w wysokości 2.500 zł na kapitał podstawowy co stanowi 50% udziału kapitałowego, dodatkowo Spółka wpłaciła równowartość 850.724 zł. na kapitał zapasowy.

W Spółce Danks Found Venture Capital spółka z o.o. kapitał podstawowy wynosi 5.000 zł z tego Danks ECDP SA będzie posiadał 50% udziałów a Danks Eesti OU 50%. Zarządzanie kapitałem Spółki Danks Found Venture Capital pozostaje w rękach Zarządu Spółki Danks. Podział zysku lub strat podlegać będzie partycypacji według udziału w kapitale zakładowym. Rejestracja Spółki została zgłoszona do rejestru Sądowego wydział w Warszawie.
Danks Found Venture Capital spółka z o.o. w grupie kapitałowej Danks pełnił rolę funduszu Venture Capital.
Podmiot ten będzie obejmował inwestycje znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju, tj. etapie zalążkowym, startu oraz wczesnej ekspansji _seed, startup i later stage venture_ oraz inwestycje typu Crowdfunding poprzez organizowanie finansowania dla różnego rodzaju projektów przez rozporoszoną społeczność inwestorów, która zostanie wokół tych projektów zorganizowana.

20/04/2017 PODNIESIENIE KAPITAŁU W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 13/2017
Data raportu: 20/04/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o uzyskaniu informacji od Spółki zależnej Danks Eestii OU z siedzibą w Talinie, Estonia, że na konto Spółki wpłynęły środki pieniężne od Inwestora Instytucyjnego w wysokości 2.450 Euro na kapitał podstawowy co stanowi 49% udziału kapitałowego, dodatkowo inwestor wpłacił równowartość 1.716.434 zł. na kapitał zapasowy.
Po podwyższeniu kapitału w Spółce Danks Eesti OU kapitał podstawowy będzie wynosił 4.950 euro z tego Danks ECDP SA będzie posiadał 51% udziałów a Fundusz Inwestycyjny 49%. Zarządzanie kapitałem Spółki Danks Eesti pozostaje w rękach Zarządu Spółki Danks. Podział zysku lub strat podlegać będzie partycypacji według udziału w kapitale zakładowym. Rejestracja podwyższenia kapitału Spółki zgodnie z prawem miejscowym jest w procesie.
Danks Eesti Ou Spółka w grupie kapitałowej Danks pełnił rolę funduszu Private Equity.

30/03/2017 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 12/2017
Data raportu: 30/03/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd DANKS – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent, Spółka_ informuje o otrzymaniu informacji od Pana Jacka Zająca _”Akcjonariusza”_, który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm._ zawiadomił o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego DANKS – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 17 marca 2017 r. poprzez emisję 5.271.228 akcji na okaziciela serii E.

Przed podwyższeniem kapitału przez Spółkę Akcjonariusz posiadał 1.678.650 akcji DANKS – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., reprezentujących 16,24% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniających do wykonywania 1.678.650 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy _16,24% udziału w ogólnej liczbie głosów_.

Po podwyższeniu kapitału przez Spółkę Akcjonariusz posiada 1.892.311 akcji DANKS – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., reprezentujących 12,12% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniających do wykonywania 1.892.311 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy _12,12% udziału w ogólnej liczbie głosów.

28/03/2017 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 9/2017
Data raportu: 28/03/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej jako: “ustawa o ofercie publicznej”_, Zarząd “Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako: “Spółka” lub “Emitent”_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Akces sp. z o.o. _dalej jako: “Akcjonariusz”_.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z rejestracją w dniu 17 marca 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, dokonaną na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 listopada 2016 roku, Akcjonariusz objął 3.185.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem objęcia i rejestracją akcji, o czym mowa powyżej, Akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta.

Po dokonaniu objęcia i rejestracji akcji, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiada 3.185.000 akcji Emitenta reprezentujących 20,41 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 20,41 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz informuje, że:

 1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
 2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej,
 3. nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej,
 4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wykluczam bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce.

28/03/2017 NEGATYWNA OCENA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTU ZWIĄZANEGO ZE WZROSTEM KONKURENCYJNOŚCI MŚP.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 08/2017
Data raportu: 28/03/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd “Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2016 z dnia 10 września 2016 r., informuje, iż w dniu 27 marca 2017 r. otrzymał od Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości _dalej jako: “LAWP”_ informację, że złożony do LAWP w dniu 9 września 2016 r. wniosek o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w ramach projektu Działanie: 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł projektu: “Stworzenie zautomatyzowanej usługi prowadzenia księgowości opartej o mechanizm inteligentnego rozpoznawania dokumentów i danych w Danks S.A.”, po dokonaniu oceny merytorycznej przez Komisje Oceny Projektów, z uwagi na niespełnienie kryteriów technicznych, otrzymał ocenę negatywną.
Jednocześnie Emitent informuje, iż zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa i złożyć stosowny środek odwoławczy w postaci protestu od powyższej decyzji.
O dalszych kluczowych etapach w sprawie w/w projektu, Emitent będzie informować w trybie publikacji właściwych raportów.

28/03/2017 ZAWIADOMIENIE SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE ART. 19 MAR

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 11/2017
Data raportu: 28/03/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd “Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Krzysztofa Truchel, tj. wspólnika Akces sp. z o.o., a więc osoby, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację, iż Akces sp. z o.o. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, objęła 3.185.000 akcji Spółki, w której Krzysztof Truchel pełni funkcje Prezesa Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż Akces sp. z o.o. objęła 3.185.000 akcji Emitenta, za cenę 0,80 zł za akcję.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Plik

Zawiadomienie_sporzadzone_na_podstawie_art.19_Rozporz.MAR_-_Krzysztof_Truchel.pdf

28/03/2017 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 10/2017
Data raportu: 28/03/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej jako: “ustawa o ofercie publicznej”_, Zarząd “Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako: “Spółka” lub “Emitent”_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Northern Investments and Trust Polska sp. z o.o. _dalej jako: “Akcjonariusz”_.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z rejestracją w dniu 17 marca 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, dokonaną na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 listopada 2016 roku, Akcjonariusz objął bezpośrednio 720.000 akcji Emitenta, oraz pośrednio 720.000 akcji Emitenta poprzez spółkę zależną, tj. Atmar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000610779_, co daje łącznie 1.440.000 objętych akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem objęcia i rejestracją akcji, o czym mowa powyżej, Akcjonariusz nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Emitenta.

Po dokonaniu objęcia i rejestracji akcji, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiada bezpośrednio 720.000 akcji Emitenta, reprezentujących 4,61 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,61 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz pośrednio 720.000 akcji Emitenta reprezentujących 4,61 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,61 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w związku z czym Akcjonariusz posiada łącznie 1.440.000 akcji Emitenta, reprezentujących 9,22 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 9,22 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Akcjonariusz informuje, że:

 1. podmiotem zależnym od Akcjonariusza posiadającym akcje Spółki jest Atmar sp. z o.o.,
 2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej

16/03/2017 ZAREJESTROWANIE SPÓŁKI ZALEZNEJ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 7/2017
Data raportu: 16/03/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o powzięciu informacji o zarejestrowaniu w dniu 16 marca 2017 roku spółki zależnej w Estonii – Danks Eesti Ou. Spółka w grupie kapitałowej Danks będzie pełniła rolę funduszu Private Equity.

07/02/2017 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2017
Data raportu: 07/02/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia od Pana Jacka Zająca.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Pan Jacek Zając poinformował, że w dniu 02 lutego 2017 roku nabył, w ramach obrotu zorganizowanego, 6250 akcji Spółki.
Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 1.652.480 akcji Spółki, reprezentujących 15,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 1.658.730 akcji Spółki, reprezentujących 16,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta.

06/02/2017 PUBLIKACJA KOMUNIKATU AKTUALIZUJĄCEGO NR 3 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 5/2017
Data raportu: 06/02/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż na stronie internetowej _www.danks.pl_ został opublikowany komunikat aktualizacyjny Nr 3 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 6.000.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

31/01/2017 PUBLIKACJA KOMUNIKATU AKTUALIZUJĄCEGO NR 2 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 4/2017
Data raportu: 31/01/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż na stronie internetowej _www.danks.pl_ został opublikowany komunikat aktualizacyjny Nr 2 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 6.000.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

30/01/2017 ZMIANA STANU POSIADANIA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 3/2017
Data raportu: 30/01/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wpłynięciu do spółki zawiadomienia od Pana Pawła Nowakowskiego.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Pan Paweł Nowakowski poinformował, że w dniu 17 stycznia 2017 roku nabył w kilku transakcjach, w ramach obrotu zorganizowanego, 41.000 akcji Spółki.
Przed dokonaniem powyższych transakcji Akcjonariusz posiadał 1.015.000 akcji Spółki, reprezentujących 9,82 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji Akcjonariusz posiada 1.056.000 akcji Spółki, reprezentujących 10,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta.

25/01/2017 PUBLIKACJA KOMUNIKATU AKTUALIZUJĄCEGO NR 1 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 2/2017
Data raportu: 25/01/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż na stronie internetowej _www.danks.pl_ został opublikowany komunikat aktualizacyjny Nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 6.000.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

16/01/2017 ZAREJESTROWANIE SPÓŁKI STOWARZYSZONEJ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2017
Data raportu: 16/01/2017

Szczegółowy opis

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o zarejestrowaniu spółki stowarszyszonej – Kancelaria Radców Prawnych Pańska Law Offices – Joanna Demediuk spółka komandytowa, w której Emitent jest komandytariuszem. Spółka bedzie zajmować się usługamii prawnymi w zakresie prawa gospodarczego. Komplementariusz nie jest osobą powiązaną.

Skontaktuj się z nami