Skip to main content
  1. Status małego podatnika PIT i CIT

Małym podatnikiem PIT w rozumieniu art. 5a pkt 20 Ustawy o podatku dochodowym od oosób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro zaokrąglonej do 1.000 zł, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Podobnie w przypadku podatników CIT małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym przeliczonej na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro zaokrąglonej do 1.000 zł.

Stąd w 2020 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość wskazanego przychodu nie przekroczy w 2019 r. kwoty 8.747.000 zł BRUTTO (2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Podatnicy posiadający status małego podatnika będą mogli w 2020 r.:

  • wybrać opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne, stosownie do art. 44 ust. 3g-3i updof lub art. 25 ust. 1b-1e updop,
  • dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop,
  • stosować 9% podatek CIT na zasadach przewidzianych w art. 19 updop.
  1. Jednorazowa amortyzacja

W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop, przysługuje:

  • małym podatnikom oraz
  • podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia).

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2020 r. będzie więc wynosił 219.000 zł (50.000 euro × 4,3734 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

  1. Status małego podatnika VAT

Biorąc powyższe pod uwagę, dla celów VAT status małego podatnika w 2020 r. będzie miał:

  • podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2019 r. nie przekroczy 5.248.000 zł (1.200.000 euro × 4,3734 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł),
  • pod warunkiem, że obrót w 2019 r. nie przekroczył limitu, te wynoszą odpowiednio 5.135.000 zł brutto.