Skip to main content

W odpowiedzi na potrzeby biznesu wynikające z pandemii, resort finansów zaproponował wsparcie w postaci następujących rozwiązań:

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.
Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Będą to mogły zrobić te przedsiębiorstwa, których przychody z 2020 roku będę o co najmniej 50% mniejsze odo przychodów z roku 2019. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach). Aby skorzystać z odliczenia, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r.

Przedłużenie terminu zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.
Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50% oraz osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.
Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec–grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.

Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.
Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców.

Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Większą elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Chodzi o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. To m.in. zniesienie ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań; dłuższe terminy rozliczania dotacji; uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucji należności pieniężnych.
Ponadto – na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – ministerstwo proponuje utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, w którym zostanie skoncentrowane wsparcie finansowe. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych, którymi będzie zasilony Fundusz, odbędzie się w ramach pieniędzy dostępnych w sektorze finansów publicznych.

Działania już podjęte przez MF

  • Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%.
  • Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.
  • Zniesiono bufor ryzyka systemowego, co pozwoli uwolnić 30 mld kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla MŚP o 40 mld zł. Szacujemy, że efektem tego będzie podniesienie PKB Polski o 0,5 % w przeciągu 2,5 lat