Skip to main content

Mikrofirmy i samozatrudnieni zwolnieni z płacenia ZUS

Mikrofirmy, czyli przedsiębiorstwa (również Spółki z o.o., Sp. kom.), które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, oraz samozatrudnieni mogą się ubiegać o:

zwolnienie ze składek ZUS przez trzy miesiące dla właścicieli mikrofirm założonych przed 1.02.2020 i ich pracowników zatrudnionych na 29 lutego 2020 r. – art. 31 zo (chodzi o składki za wszystkich pracowników firm zatrudniających do 9 osób w tym: za pracowników na zasiłkach macierzyńskich itd.) oraz dla osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (czyli poniżej 15681 zł), zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy ZUS-u płatnego za marzec w kwietniu.

wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie ok. 2 tys. zł. dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Samozatrudnieni, aby uzyskać świadczenie, nie mogą w miesiącu poprzedzających złożenie wniosku zarobić więcej niż 15 681 zł.

Świadczenie postojowe

Specjalne miesięczne świadczenie postojowe wyniesie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł. Świadczenie będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane. Dotyczy to wynagrodzenia płatnego za kwiecień i polega na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz uelastycznieniu czasu pracy  i przeznaczone jest dla firm w ekonomicznych przestojach .

Świadczenie postojowe dotyczy przedsiębiorstw, które odczuły znaczący lub całkowity spadek przychodów. Specustawa przyjęta przez Sejm w ramach tarczy antykryzysowej w art. 15g umożliwia pracodawcy skorzystanie z tzw. przestoju ekonomicznego. Zasady korzystania z tego przepisu są następujące:

  • z przestoju ekonomicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które odnotowują 15-proc. spadek przychodów w okresie dowolnych dwóch miesięcy w 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku lub spadek 25 proc. w okresie miesiąca (lub następujących po sobie 30 dni) w porównaniu do poprzedniego miesiąca;
  • w takim przypadku pracodawca zamiast zwalniać pracowników może wprowadzić tzw. postojowe;
  • podczas postojowego pracownik nie pracuje, ale przysługuje mu połowa wynagrodzenia i nie mniej niż płaca minimalna, tj. 2,6 tys. zł brutto.

Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Drugą istotną formą wsparcia dla firm  jest możliwość obniżenia podstawy wymiaru czasu pracy pracownika o 20 proc., jednak nie mniej niż do 0,5 etatu, a wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna. Warunki dotyczące spadku przychodów są analogiczne do postojowego.Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Pracodawcy odczuwający spadek przychodów mogą elastycznie wybrać i łączyć te rozwiązania, czyli wprowadzić dla części pracowników postojowe, a dla części obniżony czas pracy. Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy (od kwietnia 2020 r. do czerwca 2020 r.) od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

Gdzie składamy wnioski?

Wnioski, począwszy od wynagrodzeń za kwiecień 2020, będą składane elektronicznie do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Ważne!

Podmiot korzystający z w/w ulg nie może zalegać z podatkami do US i ZUSem na koniec III kwartału 2019 r.

Świadczenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – płatne przez starostę (w przypadku Warszawy – od Prezydenta m.st Warszawy)

Zgodnie z art. 15zzb. 1. Starosta może przyznać dofinansowanie na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. Jego wysokość zależy od wielkości zanotowanego spadku obrotów przez przedsiębiorcę. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Dofinansowanie to może wynosić:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych

Gdzie składamy wnioski?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Ważne!

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Solidarne pokrycie kosztów kryzysu

Z postojowego i obniżonego czasu pracy mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa poprzez zgłoszenie do wojewódzkiego urzędu pracy lub powiatowego już za kwiecień,jeżeli specustawa wejdzie w życie w tym tygodniu. Dofinansowanie przysługiwać będzie przez trzy miesiące, ale specustawa przewiduje, że Rada Ministrów może przedłużyć ten okres, co zapewne nastąpiłoby w sytuacji przedłużenia okresu walki z epidemią COVID-19. Niestety oznacza to spadek dochodów pracowników w tym okresie od 20 proc. na obniżonym wymiarze czasu pracy do ok. 50 proc. w przypadku postojowego, ale minimum jest zawsze płaca minimalna. Na rękę pracownik otrzyma przy tych rozwiązaniach ok. 2,2 – 3,3-krotność podstawowego zasiłku dla bezrobotnych.