Skip to main content

Kolejny projekt ustawy o wsparciu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 trafił dzisiaj do Senatu. Liczba proponowanych zmian z różnych obszarów jest bardzo duża, obejmują one aż 69 ustaw. Tarcza antykryzysowa 2.0 jest kontynuacją wcześniej przyjętych rozwiązań, które obowiązują od 1 kwietnia 2020 roku.

Najważniejsze kwestie dotyczące przedsiębiorców są następujące:

  • Zwolnienie ze składek ZUS ma objąć również przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 49 pracowników. Według pierwotnych przepisów antykryzysowych z pomocy mogły skorzystać firmy do 9 pracowników.
  • Dla tych pracodawców ma być przyznane dofinansowanie w wysokości 50% do łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.
  • Kolejna propozycja to możliwość uzyskania świadczenia postojowego po raz kolejny, maksymalnie trzykrotnie. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby na umowach cywilnoprawnych i prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Taka decyzja miałaby zostać podjęta przez Radę Ministrów w rozporządzeniu. Ponowna wypłata świadczenia postojowego byłaby możliwa pod warunkiem, że sytuacja materialna beneficjenta nie uległa poprawie.

Nowi beneficjenci tarczy będą mogli przyjąć dwa rozwiązania:

1. Złożenie wniosku do dzisiaj o odroczenie płatności np: do 31.12.2020 r.  następnie w tym samym wniosku rozłożenie zobowiązania na raty 3 mc. 

2. Zapłata 1/2 należnych składek za III/2020 r.