Skip to main content

Raporty EBI

2023

20/10/2023 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2023 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 10/2023
Data raportu: 20/10/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 listopada 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy Spółka Partnerska Kancelaria Notarialna przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – NWZ 2023 – ogłoszenie.pdf

Danks – NWZ 2023 – projekty uchwał.pdf

Danks – NWZ 2023 – formularz pełnomocnictwa.pdf

14/08/2023 DANKS - RAPORT JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA II KW 2023

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 9/2023
Data raportu: 14/08/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_za_II_KW_2023

31/07/2023 HARMONOGRAM PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANYCH RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2023

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 8/2023
Data raportu: 31/07/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w związku z tym, że na dzień 31 marca 2023 roku wartość inwestycji Emitenta w kapitały (udziały) jego spółek zależnych wynosiła 126 tys. zł, natomiast wartość pożyczek udzielonych przez Emitenta jego spółkom zależnym wynosiła 9.400 tys. zł, począwszy od raportu kwartalnego za II kwartał roku 2023 Emitent będzie publikował skonsolidowane raporty okresowe.

Skonsolidowane raporty okresowe będą publikowane, wraz z jednostkowymi raportami okresowymi Emitenta, w terminach wskazanych w raporcie bieżącym EBI nr 1/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, to jest:

– skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.;

– skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

17/07/2023 POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 7/2023
Data raportu: 17/07/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 4 z dnia 15.07.2023 roku powołała do składu Zarządu Spółki następujące osoby:

1/ Krzysztof Truchel – Prezes Zarządu;

Życiorys zawodowy członka Zarządu Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaje załączony do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki

Zyciorys_zawodowy_Prezesa_Zarzadu_-_Krzysztofa_Truchel

27/06/2023 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2023
Data raportu: 27/06/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

ZWZA_27.06.2023_Uchwaly

31/05/2023 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 5/2023
Data raportu: 31/05/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy Spółka Partnerska Kancelaria Notarialna przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

Danks_-_ZWZ_2023_-_ogloszenie
Danks_-_ZWZ_2023_-_projekty_uchwal
Danks_-_ZWZ_2023_-_formularz_pelnomocnictwa

31/05/2023 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2022

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 4/2023
Data raportu: 31/05/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2022

Danks_-_sprawozdanie_finansowe_2022

Danks_-_jednostkowy_raport_roczny 2022

Sprawozdanie_z_badania_DANKS_2022

15/05/2023 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2023

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2023
Data raportu: 15/05/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresoway_za_I_kwartal_2023

14/02/2023 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2022

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 2/2023
Data raportu: 14/02/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresoway_za_IV_kwartal_2022.pdf

30/01/2023 HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2023

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2023
Data raportu: 30/01/2023

Szczegółowy opis

Zarząd DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku:

Raporty okresowe w roku 2023 będą publikowane w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 rok – 14 lutego 2023 rok;

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 rok – 15 maja 2023 rok;

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 rok – 14 sierpnia 2023 rok;

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 rok – 14 listopada 2023 rok;

– jednostkowy raport roczny Emitenta za 2022 rok – 31 maja 2023 rok

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2022

14/11/2022 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2022

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 10/2022
Data raportu: 14/11/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresoway_za_III_kwartal_2022

16/08/2022 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2022

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 9/2022
Data raportu: 16/08/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresoway_za_II_kwartal_2022

29/06/2022 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2022 ROKU.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 8/2022
Data raportu: 29/06/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28_06_2022_DANKS_ZWZ_UCHWALY

01/06/2022 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 7/2022
Data raportu: 01/06/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. .

Danks_-_ZWZ_2022_-_ogloszenie
Danks_-_ZWZ_2022_-_projekty_uchwal
Danks_-_ZWZ_2022_-_formularz_pelnomocnictwa

31/05/2022 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 6/2022
Data raportu: 31/05/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2021

Danks_-_sprawozdanie_finansowe_2021

Danks_-_jednostkowy_raport_roczny 2021

Sprawozdanie_z_badania_DANKS_2021

16/05/2022 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2022

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 5/2022
Data raportu: 16/05/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresoway_za_I_kwartal_2022

24/02/2022 ZAWARCIE UMOWY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2021 I 2022

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 4/2022
Data raportu: 24/02/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 21.02.2022 roku zawarta została z WBS Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000099028) umowa ws. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021 i 2022.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

14/02/2022 DANKS - KOREKTA RAPORTU OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2022
Data raportu: 14/02/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowy za IV kwartał 2021 roku. Korekta dotyczy:

– omyłkowej publikacji raportu jako bieżący zamiast okresowy oraz -tytułu – jest raport okresowy za III kwartał 2021 powinno być Raport okresowy za IV kwartał 2021

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresoway_za_IV_kwartal_2021.pdf

14/02/2022 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 2/2022
Data raportu: 14/02/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresoway_za_IV_kwartal_2021.pdf

27/01/2022 HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2022

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2022
Data raportu: 27/01/2022

Szczegółowy opis

Zarząd DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku:

Raporty okresowe w roku 2022 będą publikowane w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 roku;

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku – 16 maja 2022 roku;

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku – 16 sierpnia 2022 roku;

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku;

– jednostkowy raport roczny Emitenta za 2021 rok – 31 maja 2022 roku;

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2021

15/11/2021 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 8/2021
Data raportu: 15/11/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_III_KW_2021

16/08/2021 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 7/2021
Data raportu: 16/08/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_II_KW_2021

29/06/2021 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2021
Data raportu: 29/06/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28_06_2021_DANKS_ZWZ_UCHWALY

02/06/2021 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 5/2021
Data raportu: 02/06/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Danks_-_ZWZ_2021_-_formularz_pelnomocnictwa.pdf

Danks_-_ZWZ_2021_-_ogloszenie.pdf

Danks_-_ZWZ_2021_-_projekty_uchwal.pdf

31/05/2021 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 4/2021
Data raportu: 31/05/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdf

Danks_-_sprawozdanie_finansowe_2020.pdf

Danks_-_jednostkowy_raport_roczny.pdf

Sprawozdanie_z_badania_DANKS_2020.pdf

17/05/2021 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2021
Data raportu: 17/05/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresoway_za_I_kwartal_2021.pdf

15/02/2021 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 2/2021
Data raportu: 15/02/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresoway_za_IV_kwartal_2020.pdf

29/01/2021 HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2021

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2021
Data raportu: 29/01/2021

Szczegółowy opis

Zarząd DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku:

Raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 rok – 15 lutego 2021 rok;

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 rok – 17 maja 2021 rok;

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 rok – 16 sierpnia 2021 rok;

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 rok – 15 listopada 2021 rok;

– jednostkowy raport roczny Emitenta za 2020 rok – 31 maja 2021 rok

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2020

16/11/2020 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 13/2020
Data raportu: 16/11/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_III_kwartal_2020.pdf

19/08/2020 POWOŁANIE PREZESA ZARZĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 12/2020
Data raportu: 19/08/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/07/2020 z dnia 21.07.2020 roku powołała Krzysztofa Truchel na następną kadencję Prezesa Zarządu

Życiorys zawodowy prezesa Zarządu Spółki, wymagany zgodnie z §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaje przekazany do publicznej wiadomości wraz z niniejszym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zyciorys_zawodowy_Krzysztof_Truchel.pdf

14/08/2020 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2020

Raport Kwartalny nr 11/2020

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_II_kwartal_2020.

06/08/2020 POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 13 z dnia 15.07.2020 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1/ Danuta Truchel,
2/ Maria Józefa Kołakowska,
3/ Błażej Adam Dowgielski,
4/ Marcin Michał Kołakowski,
5/ Jacek Zając.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagane zgodnie z §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostają przekazane do publicznej wiadomości wraz z niniejszym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

16/07/2020 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.

Raport Bieżący nr 9/2020

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2020 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Danks-Uchwały-ZWZA-Danks-SA-15.07.2020.pdf

18/06/2020 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 15 LIPCA 2020 ROKU

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 15 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – ZWZ 15.07.2020 – Ogłoszenie o Zwołaniu.pdf
Danks – ZWZ 15.07.2020 -projekty uchwał.pdf
Danks – ZWZ 15.07.2020 – formularz pełnomocnictwa.pdf

18/06/2020 DANKS - RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2019

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie, na późniejszy, terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 4/2020 z dnia 12 maja 2020 roku, zmieniony termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 przypadać miał na dzień 10 czerwca 2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że raport roczny za rok 2019 zostanie opublikowany w dniu 18 czerwca 2020 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że ponowne przesuniecie terminu publikacji wyżej wymienionego raportu wynika z trudności komunikacyjnych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Zarząd Emitenta wskazuje, że przesunięcie terminu publikacji przedmiotowego raportu jest stosunkowo nieznaczne, a nowy termin publikacji mieści się w granicach określonych w komunikacie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – jednostkowy raport roczny 2019.pdf
Danks – Sprawozdanie finansowe 2019 .pdf
D 5 Sprawozdanie z badania DANKS 2019.pdf
Danks – Sprawozdanie z działalności Spółki 2019.pdf

08/06/2020 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2019

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie, na późniejszy, terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 4/2020 z dnia 12 maja 2020 roku, zmieniony termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 przypadać miał na dzień 10 czerwca 2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że raport roczny za rok 2019 zostanie opublikowany w dniu 18 czerwca 2020 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że ponowne przesuniecie terminu publikacji wyżej wymienionego raportu wynika z trudności komunikacyjnych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Zarząd Emitenta wskazuje, że przesunięcie terminu publikacji przedmiotowego raportu jest stosunkowo nieznaczne, a nowy termin publikacji mieści się w granicach określonych w komunikacie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

26/05/2020 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2020

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – Raport okresowy za I kwartał 2020

12/05/2020 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2019 ORAZ RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie na późniejszy terminu publikacji:

1/ raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku;

2/ raportu rocznego za rok 2019.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, pierwotny termin publikacji:

3/ raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku przypadać miał na dzień 15 maja 2020 roku;

4/ raportu rocznego za rok 2019 przypadać miał na dzień 1 czerwca 2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że:

5/ raport kwartalny za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 25 maja 2020 roku;

6/ raport roczny za rok 2019 zostanie opublikowany w dniu 10 czerwca 2020 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że przesuniecie terminów publikacji wyżej wymienionych raportów wynika z przejściowych trudności komunikacyjnych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Zarząd Emitenta wskazuje, że przesunięcie terminów publikacji przedmiotowych raportów jest stosunkowo nieznaczne, a nowe terminy publikacji mieszczą się w granicach określonych w komunikacie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

15/02/2020 KOREKTA – UZUPEŁNIENIE RAPORTU KWARTALNEGO NR 2/2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2020
Data raportu: 15/02/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

————————————————-
Danks_-_Raport_okresowy_za_IV_kwartal_2019.-0.pdf

14/02/2020 DANKS - RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 2/2020
Data raportu: 14/02/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty_okresowy_za_IV_kwartal_2019-0.pdf

29/01/2020 HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 1/2020
Data raportu: 29/01/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.

Raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:

 • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.;
 • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.;
 • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.;
 • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.;
 • jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2019 – 1 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2019

14/11/2019 DANKS – RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 10/2019
Data raportu: 14/11/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresowy_za_III_kw_2019-0.pdf

14/08/2019 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 9/2019
Data raportu: 14/08/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_II_kwartal_2019-0.pdf

20/06/2019 DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (8/2019)

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 8/2019
Data raportu: 20/06/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 roku, w obecności notariusza Kingi Nałęcz, prowadzącej kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. Boya – Żeleńskiego 6 lok. 26, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_uchwaly_ZWZ_19.06.2019-0-1.pdf

23/05/2019 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 7/2019
Data raportu: 23/05/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego Tadeusza 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

DANKS_-_ZWZ_-_19_06_19_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA-0.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_19_06_19_formularz_pelnomocnictwa-2.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_19_06_19_projekty_uchwal-1-1.pdf

23/05/2019 INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2019
Data raportu: 14/11/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2019 z dnia 23 maja 2019 roku („Jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2018”) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, przychyliła się do rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia całości zysku netto za 2018 rok na kapitał zapasowy Spółki.

23/05/2019 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2018

Dane raportu

Typ raportu: roczny
Numer raportu: 5/2019
Data raportu: 23/05/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejsk

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

D_5_Sprawozdanie_z_badania_DANKS_23_05_2019-3.pdf

Danks_-_Jednostkowy_Raport_Roczny_2018-0.pdf

Danks_-_Sprawozdanie_Finansowe_2018-2.pdf

Danks_-_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2018-1.pdf

20/05/2019 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ROCZNEGO ZA 2018 ROK

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 4/2019
Data raportu: 20/05/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejsk

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2018 rok.

Termin przekazania raportu okresowego rocznego za 2018 rok, który pierwotnie wyznaczony został na 31 maja 2019 roku, zostaje przeniesiony na 23 maja 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

15/05/2019 DANKS – RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2019
Data raportu: 15/05/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejsk

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_I_kwartal_2019-0.pdf

14/02/2019 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2018

Dane raportu

Typ raportu: kwartalny
Numer raportu: 2/2019
Data raportu: 14/02/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejsk

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_IV_kwartal_2018-0.pdf

29/01/2019 HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2019

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2019
Data raportu: 29/01/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejsk

Zarząd „Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.

Raporty okresowe w roku 2019 będą publikowane w następujących terminach:

 • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.;
 • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.;
 • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.;
 • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.;
 • raport okresowy roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2019 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

2018

14/11/2018 RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2018

Dane raportu

Typ raportu: kwartalny
Numer raportu: 13/2018
Data raportu: 14/11/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejsk

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Dokumenty

Danks-raport-okresowy-za-III-kwartał-2018.pdf

14/08/2018 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2018

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 12/2018
Data raportu: 14/08/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Dokumenty

Danks-raport-okresowy-za-II-kwartał-2018.pdf

21/06/2018 ODWOŁANIE I POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 11/2018
Data raportu: 21/06/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z podjętymi w dniu 20 czerwca 2018 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani:

 1. Lucyna Warda
 2. Stanisław Leszek

oraz, iż do składu Rady Nadzorczej w ich miejsce zastali powołani:

 1. Krzysztof Rafalski
 2. Błażej Dowgielski

Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta, wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane do publicznej wiadomości, w treści oddzielnego raportu EBI, w terminie późniejszym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania:

DANKS – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Rafalskiego.pdf
DANKS – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Błażeja Dowgielskiego.pdf

21/06/2018 TREŚĆ UCHWAŁ PODJETYCH PRZEZ ZWZA SPÓŁKI DANKS S.A. W DNIU 20.06.2018 R.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 10/2018
Data raportu: 21/06/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r.

Treść uchwał znajduje się w załączonym pliku.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Dokumenty

Danks-Uchwały-ZWZA-Danks-SA-20.06.2018.pdf

25/05/2018 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018 ROKU

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 9/2018
Data raportu: 25/05/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok.26 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

DANKS_-_ZWZ_-_20.06.2018_formularz_pelnomocnictwa-2.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_20.06.2018_ogloszenie-0.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_20.06.2018_projekty_uchwal-1-1.pdf

25/05/2018 INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 8/2018
Data raportu: 25/05/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu EBI nr 7/2017 z 25 maja 2018 roku („Raport roczny za rok obrotowy 2017”) informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, przychyliła się do rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia połowy wypracowanego zysku na działalności podstawowej (zysk na sprzedaży) na skup akcji własnych, pozostałą część zysku netto na kapitał zapasowy.

25/05/2018 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017

Dane raportu

Typ raportu: roczny
Numer raportu: 7/2018
Data raportu: 25/05/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Danks_-_Sprawozdanie_bieglego_2017-3-1.pdf

Danks_-_sprawozdanie_finansowe_2017_cz.I-1-1.pdf

Danks_-_sprawozdanie_finansowe_2017_cz.II-2-1.pdf

Danks_-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017-4-1.pdf

Danks_-jednostkowy_raport_roczny_2017-0-1.pdf

23/05/2018 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ROCZNEGO ZA 2017 ROK.

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 6/2018
Data raportu: 23/05/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok.

Termin przekazania raportu okresowego rocznego za 2017 rok, który pierwotnie wyznaczony został na 30 maja 2018 roku, zostaje przeniesiony na 25 maja 2018 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

15/05/2018 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2018

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 5/2018
Data raportu: 15/05/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_I_kwartal_2018-0.pdf

08/04/2018 ODDALENIE WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 4/2018
Data raportu: 08/04/2018

Szczegółowy opis

W nawiązaniu do komunikatu EBI 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. o oddaleniu powództwa akcjonariusza Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) wskazuje, iż w dniu wczorajszym tj. 07 kwietnia 2018 roku otrzymał z kancelarii prawnej Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie oddalający w dniu 7 marca 2018 r. wniosek ww. powoda o zabezpieczenie roszczenia i wstrzymanie skuteczności powyższej uchwały WZA, uznając że roszczenie powoda nie zostało uprawdopodobnione.

2802/2018 ODDALENIE POWÓDZTWA AKCJONARIUSZA

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 3/2018
Data raportu: 28/02/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) wskazuje, iż w dniu wczorajszym tj. 27 lutego 2018 roku otrzymał Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie oddalający powództwo akcjonariusza o uchylenie Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki ( informacje o wniesieniu powództwa były podane w raportach EBI 26/2017 i EBI 27/2017) .

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

14/02/2018 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2017 R.

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 2/2018
Data raportu: 14/02/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_za_IV_kwartal_2017-0-1.pdf

30/01/2018 HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2018

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 1/2018
Data raportu: 30/01/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Raporty okresowe w roku 2018 będą publikowane w następujących terminach:

 • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 r.;
 • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.;
 • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.;
 • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.;
 • -raport okresowy roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 r.

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2018 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Skontaktuj się z nami