Skip to main content

Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy, na podstawie których podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł zostanie dokonana przelewem na rachunek spoza białej listy (podmioty trzecie, które na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów/usługodawcą lub nabywcą dokonają ww. zapłaty, będą wykazywały z tego tytułu przychód). Taka zapłata będzie mogła skutkować także odpowiedzialnością solidarną nabywcy za zaległości podatkowe w VAT sprzedawcy.

Podatnicy nie poniosą ww. negatywnych konsekwencji, jeśli złożą zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (z sygnałów docierających do naszej redakcji wynika, że termin ten ma być wydłużony do 7 dni).

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że wystarczy złożyć jedno zawiadomienie na jeden rachunek danego kontrahenta. Późniejsze zapłaty na ten rachunek będą płatnościami „bezpiecznymi”.