Skip to main content

Wnioski przedsiębiorców o dofinansowanie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy składa się elektronicznie do Wojewódzkie Urzędu Pracy przez stronę:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Aby poprawnie i skutecznie przygotować i wysłać wniosek:

1. Skompletuj wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB:

  • kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 15 g ust. 11 ustawy* (plik w formacie jpg, pdf);
  • wypełniony Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx) (w załaczeniu );
  • kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).

2. Wraz z wnioskiem ( w załączeniu )przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf) (w załaczeniu).

3. Wniosek wraz z załącznikami oraz umowę opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Załączniki:
Wniosek
Umowa
Kalkulator