Skip to main content

Osoba, które pozyskuje przychody poprzez wykonywanie umowy cywilnoprawnej, która to umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, może wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje jej utratę przychodów.

Kogo to dotyczy?

Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Osoba ubiegająca się o świadczenie wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Jeśli suma przychodów tej osoby z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje jej w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa się wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Osoba ubiegająca się o świadczenie nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Osoba ubiegająca się o świadczenie mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Osoba ubiegająca się o świadczenie nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Co zyska osoba ubiegająca się o świadczenie?

 • Otrzyma środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.
 • Może otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów wnioskodawcy z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożył on wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje mu w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Jednorazową wypłatę otrzymuje się na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek?

 • Aby osoba wykonująca umowę cywilnoprawną otrzymała świadczenie postojowe, zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C).
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenia tej osoby, że nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
 • Jeżeli osoba zawarła więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 • Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek: drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
 • Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Informacja zwrotna z ZUS

 • Jeśli będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z osobą wykonująca umowę cywilnoprawną e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzy wniosek, osoba wykonująca umowę cywilnoprawną otrzyma świadczenie postojowe na konto.
 • Decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego ZUS wyśle na PUE ZUS lub prześlemy za pośrednictwem poczty. 

Czy możesz się odwołać od decyzji?

 • Jeśli osoba wykonująca umowę cywilnoprawną nie zgadza się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, może odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Wniosek RSP-C